บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว
บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ