สีประจำ ศูนย์ฯ เพชรบูรณ์
สีประจำของสถานศึกษา

สีประจำ ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

 

            สีชมพู -  สีขาว

                   สีชมพู   คือ    ความรักความเข้าใจในการบำบัด ฟื้นฟู พัฒนาเด็กพิการ         

                   สีขาว    คือ    ความบริสุทธิ์ใจของครูในการบำบัด ฟื้นฟู พัฒนาเด็กพิการให้เจริญงอกงาม