ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

        คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2542 เห็นชอบในหลักการ มาตรการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ และเห็นชอบกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานและโครงการ การบริหารงานของการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ และประกาศให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด เป็นสถานศึกษาเพื่อคนพิการ โดยให้ทำหน้าที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จัดทำและจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ให้บริการการศึกษา บำบัด ฟื้นฟู และดำเนินระบบส่งต่อโรงเรียน ชุมชน

      ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 โดยมีหน้าที่ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม เตรียมความพร้อมฝึกทักษะทุกด้าน ฟื้นฟูสมรรถภาพตามกระบวนการในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ส่งต่อให้เข้าสู่ระบบสถานศึกษา จัดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาแก่คนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูลทั่วไป
 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  มีเนื้อที่ทั้งหมด  20  ไร่  -  ตารางวา
โทรศัพท์/โทรสาร :  056-713447 
e-mail :  phetchabunse@hotmail.com
website: www.phetchabunspecial.com
 
เขตพื้นที่ให้บริการ เขตพื้นที่ให้บริการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 11 อำเภอ ดังนี้
         1.  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
         2.  อำเภอชนแดน
         3.  อำเภอวังโป่ง
         4.  อำเภอหล่มสัก
         5.  อำเภอหล่มเก่า
         6.  อำเภอน้ำหนาว
         7.  อำเภอเขาค้อ
         8.  อำเภอหนองไผ่
         9.  อำเภอบึงสามพัน
       10.  อำเภอวิเชียรบุรี
       11.  อำเภอศรีเทพ

จำนวนเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้   
       1. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1 ครอบคลุมทั้งหมด 3 อำเภอ คืออำเภอเมืองเพชรบูรณ์  อำเภอชนแดนและอำเภอวังโป่ง 
       2. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 ครอบคลุมทั้งหมด 4 อำเภอ คือ  อำเภอเขาค้อ  อำเภอน้ำหนาว  อำเภอหล่มสักและอำเภอหล่มเก่า
       3. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 ครอบคลุมทั้งหมด 4 อำเภอ คือ อำเภอบึงสามพัน  อำเภอหนองไผ่  อำเภอวิเชียรบุรีและอำเภอศรีเทพ 
       4. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์

 

แผนผังศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์