ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนที่รับบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อมูล ณ  วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
พื้นที่การให้บริการ
พื้นที่การให้บริการหน่วยบริการแต่ละอำเภอ ทั้ง 11 อำเภอ