หน่วยบริการศรีเทพ
ข้อมูลทั่วไป

enlightenedenlightened  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  enlightenedenlightened
หน่วยบริการศรีเทพ
สถานที่ตั้ง
      สถานที่ตั้ง
                       ตั้งอยู่ภายใน โรงเรียนบ้านใหม่สาลิกา เลขที่ 103  หมู่ที่ 13 ตำบลสระกรวด  อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์  67170

ครูประจำหน่วยบริการ
     1. นางธนัญญา           สวัสดี              หัวหน้าหน่วยบริการศรีเทพ
     2. นางสาวพัชรีวรรณ    ภูมิรินทร์          พี่เลี้ยงเด็กพิการ
     3. นางสาวแววมณี       แก้วกาเหรียญ   พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ข้อมูลนักเรียน

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เรียนรับบริการ  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการศรีเทพ  ดังนี้

ระดับชั้นเตรียมความพร้อม โดยแยกประเภทการรับบริการ เพศ รวม
ชาย (คน) หญิง (คน)
รับบริการที่บ้าน 3 7 10
รับบริหารที่หน่วยบริการ 8 2 10
รวมทั้งหมด 11 9 20

 

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการศรีเทพ โดยแบ่งประเภทความพิการ ดังนี้
 

ประเภทความพิการ เพศ รวม
ชาย (คน) หญิง (คน)
  บกพร่องทางการเห็น - - -
  บกพร่องทางการได้ยิน 1 - 1
  บกพร่องทางสติปัญญา 4 3 7
  บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ - 1 1
  บกพร่องทางการเรียนรู้ - - -
  บกพร่องทางการพูดและภาษา - - -
  บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ - - -
  บุคคลออทิสติก 2 2 4
  พิการซ้อน 3 4 7
รวม 10 10 20


 

เขตพื้นที่ให้บริการ
รับชม VTR หน่วยบริการศรีเทพ
ประชาสัมพันธ์ หน่วยบริการศรีเทพ

สามารถติดตามได้ที่ FACEBOOK
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการศรีเทพ


https://www.facebook.com/profile.php?id=100088472704368