หน่วยบริการศรีเทพ
ข้อมูลทั่วไป

enlightenedenlightened  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  enlightenedenlightened
หน่วยบริการศรีเทพ
สถานที่ตั้ง
      สถานที่ตั้ง
                       ตั้งอยู่ภายใน โรงเรียนบ้านใหม่สาลิกา เลขที่ 103  หมู่ที่ 13 ตำบลสระกรวด  อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์  67170

ครูประจำหน่วยบริการ
     1. นางธนัญญา           สวัสดี              หัวหน้าหน่วยบริการศรีเทพ
     2. นางสาวพัชรีวรรณ    ภูมิรินทร์          พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ข้อมูลนักเรียน

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เรียนรับบริการ  ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการศรีเทพ  ดังนี้

ระดับชั้นเตรียมความพร้อม โดยแยกประเภทการรับบริการ เพศ รวม
ชาย (คน) หญิง (คน)
รับบริการที่บ้าน 3 7 10
รับบริหารที่หน่วยบริการ 8 2 10
รวมทั้งหมด 11 9 20

 

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการศรีเทพ โดยแบ่งประเภทความพิการ ดังนี้
 

ประเภทความพิการ เพศ รวม
ชาย (คน) หญิง (คน)
บกพร่องทางการเห็น - - -
บกพร่องทางการได้ยิน 1 - 1
บกพร่องทางสติปัญญา 4 3 7
บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ - 1 1
บกพร่องทางการเรียนรู้ - - -
บกพร่องทางการพูดและภาษา - - -
บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ - - -
บุคคลออทิสติก 2 2 4
พิการซ้อน 3 4 7
รวม 10 10 20


 

เขตพื้นที่ให้บริการ