หน่วยบริการวิเชียรบุรี
ข้อมูลทั่วไป

heartheart  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ heartheart
หน่วยบริการวิเชียรบุรี
ความเป็นมา
          ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการวิเชียรบุรี ก่อตั้งตามวัตถุประสงค์ของโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียน 1 อำเภอ 1 ศูนย์การเรียน ปีงบประมาณ 2557 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์และโรงเรียนบ้านโคกสำราญ  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

          ปี  พ.ศ. 2558  ได้มีการจัดทำประชาคมร่วมกับโรงเรียนบ้านโคกและได้รับฉันทามติให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการในพื้นที่สำราญ  หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยได้รับงบประมาณจากเรียนโรงเรียนโคกสำราญ  จัดสร้างห้องเรียนให้ 1 ห้อง ในเขตพื้นที่โรงเรียนบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำร้อน   อำเภอวิเชียรบุรี   จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาด 16 ตารางวา เป็นห้องสำหรับเปิดศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  มีนักเรียนมารับบริการในครั้งแรก จำนวน 3 คน  และในปีการศึกษา 2559  ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ประจำอำเภอวิเชียรบุรี ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการวิเชียรบุรี และได้ย้ายที่ทำการมาใช้ห้องเรียน ในอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ จนถึงปัจจุบัน โดยให้บริการนักเรียนในรูปแบบให้บริการที่หน่วยบริการ และให้บริการที่บ้าน


 
สถานที่ตั้ง
           ตั้งอยู่ภายใน  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว หมู่ที่ 9  ตำบลท่าโรง  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  67160


ครูประจำหน่วยบริการ
           
            1. นางสาววิมล          เพชรมี                หัวหน้าหน่วยบริการวิเชียรบุรี
            2. นางสาวสุดารัตน์    จิตรมา                พี่เลี้ยงเด็กพิการข้อมูลนักเรียน
      ตารางที่ 1  ผู้เรียนรับบริการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  หน่วยบริการวิเชียรบุรี ดังนี้
 
ระดับชั้นเตรียมความพร้อม โดยแยกประเภทการรับบริการ เพศ รวม
ชาย (คน) หญิง (คน)
รับบริการที่บ้าน 13 2 15
รับบริหารที่หน่วยบริการ 5 1 6
รวมทั้งหมด 18 3 21

      ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการวิเชียรบุรี โดยแบ่งประเภทความพิการ ดังนี้

ประเภทความพิการ เพศ รวม
ชาย (คน) หญิง (คน)
  บกพร่องทางการเห็น - - -
  บกพร่องทางการได้ยิน - - -
  บกพร่องทางสติปัญญา 10 1 11
  บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 7 - 7
  บกพร่องทางการเรียนรู้ 2 2
  บกพร่องทางการพูดและภาษา - -
  บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ - - -
  บุคคลออทิสติก 1 - 1
  พิการซ้อน - - -
รวม 20 - 21

รับชม VTR หน่วยบริการวิเชียรบุรี

สามารถติดตามได้ที่ FACEBOOK
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  หน่วยบริการวิเชียรบุรี


*******************************************

https://web.facebook.com/profile.php?id=100038039552406