หน่วยบริการบึงสามพัน

heart  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์    heart
หน่วยบริการบึงสามพัน

 สถานที่ตั้ง
             
        ตั้งอยู่ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง  ตั้งอยู่เลขที่ 111  ตำบลหนองแจง  อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67160ครูประจำหน่วยบริการ

         1. นายธนเดช            ศักดิ์สุวรรณ                  หัวหน้าหน่วยบริการ
         2. นายสมโภชน์         คำยัน                          ครูประจำหน่วยบริการ
         3. นางสาวอรญา        เนธิบุตร                       พี่เลี้ยงเด็กพิการ

         4. นางสาวสุกัญญา     ฮามสมพันธ์                  พี่เลี้ยงเด็กพิการ


ข้อมูลนักเรียน

         ตารางที่ 1 ผู้เรียนรับบริการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  หน่วยบริการบึงสามพัน ดังนี้

 

ระดับชั้นเตรียมความพร้อม โดยแยกประเภทการรับบริการ

เพศ

รวม

ชาย (คน)

หญิง (คน)

  รับบริการที่บ้าน

4

5

9

  รับบริหารที่หน่วยบริการ

13

7

20

รวมทั้งหมด

17

12

29

 

          ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการบึงสามพัน โดยแบ่งประเภทความพิการ ดังนี้
 

ประเภทความพิการ

เพศ

รวม

ชาย (คน)

หญิง (คน)

  บกพร่องทางการเห็น

-

-

-

  บกพร่องทางการได้ยิน

1

-

1

  บกพร่องทางสติปัญญา

8

2

10

  บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

2

3

5

  บกพร่องทางการเรียนรู้

-

-

-

  บกพร่องทางการพูดและภาษา

-

-

-

  บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์

-

-

-

  บุคคลออทิสติก

3

3

6

  พิการซ้อน

3

4

7

รวม

16

12

29

 

 

 

เขตพื้นที่บริการ
รับชม VTR หน่วยบริการบึงสามพัน

กดลิงค์  https://www.youtube.com/watch?v=QlUH1bc8tSM
 
งานประชาสัมพันธ์ หน่วยบริการบึงสามพัน


สามารถติดตามได้ที่  FACEBOOK
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  หน่วยบริการบึงสามพัน 

http://web.facebook.com/bueng3000.psec