หน่วยบริการบึงสามพัน
heart  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์    heart
หน่วยบริการบึงสามพัน
สถานที่ตั้ง
             ตั้งอยู่ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง  ตั้งอยู่เลขที่ 111  ตำบลหนองแจง  อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67160


ข้อมูลนักเรียน
ตารางที่ 1 ผู้เรียนรับบริการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  หน่วยบริการบึงสามพัน ดังนี้

 
 
ระดับชั้นเตรียมความพร้อม โดยแยกประเภทการรับบริการ เพศ รวม
ชาย (คน) หญิง (คน)
  รับบริการที่บ้าน 1 5 6
  รับบริหารที่หน่วยบริการ 7 4 11
รวมทั้งหมด 8 9 17

 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการบึงสามพัน โดยแบ่งประเภทความพิการ ดังนี้

 
ประเภทความพิการ เพศ รวม
ชาย (คน) หญิง (คน)
  บกพร่องทางการเห็น - - -
  บกพร่องทางการได้ยิน - - -
  บกพร่องทางสติปัญญา 4 1 5
  บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ - 3 3
  บกพร่องทางการเรียนรู้ - - -
  บกพร่องทางการพูดและภาษา - - -
  บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ - - -
  บุคคลออทิสติก 2 3 5
  พิการซ้อน 2 2 4
รวม 8 9 17

 

กราฟแสดงข้อมูลนักเรียนที่มารับบริการ
เขตพื้นที่บริการ
งานประชาสัมพันธ์ หน่วยบริการบึงสามพัน

http://web.facebook.com/bueng3000.psec

สามารถติดตามได้ที่  Facebook  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการบึงสามพัน