หน่วยบริการหนองไผ่
ข้อมูลทั่วไป

 heart ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์    heart
หน่วยบริการหนองไผ่

 


ชื่อ   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการอำเภอหนองไผ่

สถานที่ตั้ง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่
                  จังหวัดเพชรบูรณ์

สภาพภูมิศาสตร์

สภาพภูมิศาสตร์          

          ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการอำเภอหนองไผ่ ก่อตั้งตาม วัตถุประสงค์ของโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียน 1 อำเภอ 1 ศูนย์การเรียน ปีงบประมาณ 2557 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการจัดทำประชาคมร่วมกับหน่วยงาน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และได้รับฉันทามติให้มีการจัดตั้งหน่วยบริการในพื้นที่ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม พ.ศ.2558 และเปิดทำการในวันที่ 22 กันยายน  พ.ศ.2558

       ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการอำเภอหนองไผ่ อยู่ห่างจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 44 กิโลเมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาศัยอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เป็นห้องสำหรับเปิดศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ โดยอำเภอหนองไผ่ มีอาณาเขต ดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ    อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ    อำเภอหนองบัวแดง และ อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ    อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์        

                   ทิศใต้             ติดต่อกับ    อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

           อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 13 ตำบล 127 หมู่บ้าน อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มแบบท้องกระทะ ประกอบด้วยเนินเขา ป่าและที่ราบเป็นดอนๆ สลับกันไป ลาดเทจากเหนือลงใต้ มีเทือกเขาขนาบกันสองข้างฝั่งตะวันออกและตะวันตก ตอนกลางเป็นแม่น้ำป่าสัก คลองหนองบึงไหลสู่แม่น้ำป่าสัก มีพื้นที่ 850,265 ไร่ เป็นพื้นที่เขตภูเขาและป่าไม้ 280,574 หรือประมาณ 33% ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ที่ราบเชิงเขา ที่ดอนและ ที่ราบลุ่มในการเกษตร 67% หรือประมาณ 569,691 ไร่

แผนที่
หน่วยบริการหนองไผ่

*** ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ***
heartheart heart หน่วยบริการหนองไผ่ heartheart heart