หน่วยบริการหนองไผ่
ข้อมูลทั่วไป

 heart ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์    heart
หน่วยบริการหนองไผ่
สถานที่ตั้ง

        ตั้งอยู่ภายใน  องค์การบริหารส่วนตำบลวังโบสถ์
                           เลขที่ 333  หมู่ที่ 5 ตำบลวังโบสถ์  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์  67140ครูประจำหน่วยบริการ

         1. นางสาวชุติปภา        นันตะวงค์                  หัวหน้าหน่วยบริการ
         2. นายสุขุม                  บุญเรือง                    ครูประจำหน่วย
         3. นางสาวศกลรัตน์       กิตติ                         พี่เลี้ยงเด็กพิการ  
         4. นางสาวสุภัตตรา       เกษร                        พี่เลี้ยงเด็กพิการสภาพภูมิศาสตร์

สภาพภูมิศาสตร์          

          ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการอำเภอหนองไผ่ ก่อตั้งตามวัตถุประสงค์ของโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียน 1 อำเภอ 1 ศูนย์การเรียน งบประมาณ 2557 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการจัดทำประชาคมร่วมกับหน่วยงาน ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และได้รับฉันทามติให้มีการจัดตั้งหน่วยบริการในพื้นที่ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม พ.ศ.2558 และเปิดทำการในวันที่ 22 กันยายน  พ.ศ.2558

       ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการอำเภอหนองไผ่ อยู่ห่างจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 44 กิโลเมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาศัยอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เป็นห้องสำหรับเปิดศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ โดยอำเภอหนองไผ่ มีอาณาเขต ดังต่อไปนี้

           ทิศเหนือ          ติดต่อกับ    อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

           ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ    อำเภอหนองบัวแดง และ อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

           ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ    อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์        

           ทิศใต้              ติดต่อกับ     อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

           อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 13 ตำบล 127 หมู่บ้าน อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มแบบท้องกระทะ ประกอบด้วยเนินเขา ป่าและที่ราบเป็นดอนๆ สลับกันไป ลาดเทจากเหนือลงใต้ มีเทือกเขาขนาบกันสองข้างฝั่งตะวันออกและตะวันตก ตอนกลางเป็นแม่น้ำป่าสัก คลองหนองบึงไหลสู่แม่น้ำป่าสัก มีพื้นที่ 850,265 ไร่ เป็นพื้นที่เขตภูเขาและป่าไม้ 280,574 หรือประมาณ 33% ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ที่ราบเชิงเขา ที่ดอนและ ที่ราบลุ่มในการเกษตร 67% หรือประมาณ 569,691 ไร่

ข้อมูลนักเรียน
        ตารางที่ 1  ผู้เรียนรับบริการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  หน่วยบริการหนองไผ่ ดังนี้
 
ระดับชั้นเตรียมความพร้อม โดยแยกประเภทการรับบริการ เพศ รวม
ชาย (คน) หญิง (คน)
รับบริการที่บ้าน 16 6 22
รับบริหารที่หน่วยบริการ 4 5 9
รวมทั้งหมด 20 11 31


          ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  หน่วยบริการหนองไผ่ โดยแบ่งประเภทความพิการ ดังนี้
 

ประเภทความพิการ เพศ รวม
ชาย (คน) หญิง (คน)
  บกพร่องทางการเห็น 1 1 2
  บกพร่องทางการได้ยิน - 1 1
  บกพร่องทางสติปัญญา 3 4 7
  บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 8 2 10
  บกพร่องทางการเรียนรู้ - - -
  บกพร่องทางการพูดและภาษา - - -
  บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ - - -
  บุคคลออทิสติก - 1 1
  พิการซ้อน 7 3 10
รวม 19 12 31
 แผนที่
รับชม VTR หน่วยบริการหนองไผ่

สามารถติดตามได้ที่ FACEBOOK
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการหนองไผ่