หน่วยบริการเมืองเพชรบูรณ์ (ท่าพล)
ข้อมูลทั่วไป

heart ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ heart
หน่วยบริการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (ท่าพล)

 


สถานที่ตั้ง  

            ตั้งอยู่ภายในบริเวณ โรงเรียนบ้านท่าพล  (ท่าพลวิทยาคาร) หมู่ที่ 13  ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  67250

สภาพภูมิศาสตร์

           ตำบลท่าพลเป็นพื้นที่ราบลุ่มล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านทิศตะวันตก และทิศตะวันออก  ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่ที่ผลิตสินค้าทางด้านการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว  ยาสูบ หอมแดง ถั่ว ข้าวโพด
           การเดินทางจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ม.9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง โดยใช้ถนนสายสระบุรี - หล่มสักถึงหน่วยบริการเมืองเพชรบูรณ์ (ท่าพล)  ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร)  หมู่ที่ 13 ตำบลท่าพล  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ รวมระยะทาง 33 กิโลเมตร
 
เขตพื้นที่
           ทิศเหนือ           ติดกับ ตำบลบุ่งคล้า  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
           ทิศใต้               ติดกับ ตำบลนางั่ว  อำเมืองเพชรบูรณ์
           ทิศตะวันออก     ติดกับ ตำบลดงมูลเหล็ก อำเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
           ทิศตะวันตก       ติดกับ  ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์

 
ครูประจำหน่วยบริการ

              1. นางสุพัตรา             จอมคำ                หัวหน้าหน่วยบริการหล่มเก่า
              2. นางศิริพร               จันทร์แสง             ครูประจำหน่วยบริการ
              3. นางสาวสายชล       น้อยแก้ว              พี่เลี้ยงเด็กพิการ
              4. นางสาวกฤษณา      จันทร์กระจ่าง       พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ข้อมูลนักเรียน

          ตารางที่ 1  ผู้เรียนรับบริการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  หน่วยบริการเมืองเพชรบูรณ์(ท่าพล) ดังนี้


ระดับชั้นเตรียมความพร้อม โดยแยกประเภทการรับบริการ เพศ รวม
ชาย (คน) หญิง (คน)
  รับบริการที่บ้าน 3 5 8
  รับบริหารที่หน่วยบริการ 11 3 14
รวมทั้งหมด 14 8 22


          ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการเมืองเพชรบูรณ์ (ท่าพล) โดยแบ่งประเภทความพิการ ดังนี้
 

ประเภทความพิการ เพศ รวม
ชาย (คน) หญิง (คน)
 บกพร่องทางการเห็น 1 - 1
 บกพร่องทางการได้ยิน - - -
 บกพร่องทางสติปัญญา 3 2 5
 บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 2 5 7
 บกพร่องทางการเรียนรู้ - - -
 บกพร่องทางการพูดและภาษา - - -
 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ - - -
 บุคคลออทิสติก 7 1 8
 พิการซ้อน 1 - 1
รวม 14 8 22


แผนที่
VTR หน่วยบริการเมืองเพชรบูรณ์ (ท่าพล)

สามารถติดตามได้ที่ FACEBOOK
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการเมืองเพชรบูรณ์ (ท่าพล)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088331942384


heartheartheartheartheartheart