หน่วยบริการเมืองเพชรบูรณ์ (ท่าพล)
ข้อมูลทั่วไป

heart  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์    heart
หน่วยบริการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (ท่าพล)
หน่วยบริการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ชื่อ  
        ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  หน่วยบริการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  (ท่าพล)

สถานที่ตั้ง  
        ภายในบริเวณโรงเรียนบ้านท่าพล  (ท่าพลวิทยาคาร)  หมู่ที่ 13  ตำบลท่าพล 
        อำเภอ
เมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  67250

สภาพภูมิศาสตร์

 

สภาพภูมิศาสตร์

  ตำบลท่าพลเป็นพื้นที่ราบลุ่มล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง  2  ด้าน  คือ  ด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออก  
มีความอุดมสมบูรณ์  จึงเป็นพื้นที่ที่ผลิตสินค้าทางด้านการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  ยาสูบ  หอมแดง  ถั่ว  ข้าวโพด

             การเดินทางจากศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  ม.9  ตำบลบ้านโตก  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
โดยใช้ถนนสายสระบุรี - หล่มสักถึงศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  ประจำอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  
            ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร)  หมู่ที่  13  ตำบลท่าพล  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
ระยะทาง  33  กิโลเมตร
 
เขตพื้นที่
           ทิศเหนือ         ติดกับตำบลบุ่งคล้า  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
           ทิศใต้             ติดกับตำบลนางั่ว  อำเมืองเพชรบูรณ์
           ทิศตะวันออก   ติดกับ  ตำบลดงมูลเหล็ก  อำเมืองเพชรบูรณ์  และตำบลช้างตะลูด 
                                 อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์
           ทิศตะวันตก     ติดกับ  ตำบลริมสีม่วง  อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์

 
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนที่มารับบริการ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการอำเภอเมือง (ท่าพล) 


ตารางที่ 1 ข้อมูลนักเรียนที่มารับบริการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 
         หน่วยบริการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (ท่าพล)
ระดับชั้นเตรียมความพร้อม
โดยแยกประเภทการรับบริการ
เพศ
รวม
ชาย
หญิง
รับบริการตามบ้าน
5
3
8
รับบริการที่หน่วยบริการ
12
5
17
รวมทั้งหมด
17
8
25
 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563)


ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลนักเรียนที่มารับบริการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 
         หน่วยบริการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (ท่าพล)

ประเภทความพิการ
จำนวน
รวม
ชาย
หญิง
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
1
3
4
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
-
-
-
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
5
2
7
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
3
2
5
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
-
-
-
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
-
-
-
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์
-
-
-
บุคคลออทิสติก
7
1
8
บุคคลพิการซ้อน
-
1
1
รวม
16
9
25
 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563)


แผนที่
SCAN
สามารถติดตามได้ที่

https://www.facebook.com/thaponspecial


heartheartศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์heartheart
หน่วยบริการเมืองเพชรบูรณ์ (ท่าพล)