หน่วยบริการเขาค้อ
ข้อมูลทั่วไป

heart  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์    heart
หน่วยบริการเขาค้อ
ความเป็นมา
           เด็กพิการเป็นเด็กกลุ่มหนึ่งที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา   และต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรก   บนพื้นฐานความเท่าเทียมกับเด็กทั่วไปและได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับวัยและความพิการ  (สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, ๒๕๕๔)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  ๒๕๕๐  ได้กำหนดสิทธิทางการศึกษาไว้ในมาตรา  ๔๙  วรรคสอง  ระบุว่า  “ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษา  โดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กำหนดสิทธิทางการศึกษาไว้ในมาตรา  ๑๐  ความว่า   “การจัดการศึกษา  ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ”

            นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ. ๒๕๕๑ได้กำหนดเกี่ยวกับสิทธิทางการศึกษาไว้ใน  มาตรา  ๕  ความว่า คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี้  ๑)  ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี  สิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  ๒) เลือกบริการทางการศึกษาสถานศึกษาระบบและรูปแบบการศึกษาโดยคำนึงถึงความสามารถความสนใจความถนัด  และความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคลนั้น  ๓) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล

             สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีบทบาทหน้าที่ในการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  ให้มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษโดยเฉพาะมีศูนย์การศึกษาพิเศษทุกจังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  (Early Intervention : EI)  และเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบการเปลี่ยนผ่านสำหรับคนพิการ (Transition)  ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการเรียนร่วม  จัดระบบสนับสนุนการเรียนการสอน  การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (Individualized Education Program : IEP)  สิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  รวมถึงการจัดบุคลากร  พัฒนา  และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ  บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน  (Community Based Rehabilitation : CBR)  ด้วยกระบวนการทางการศึกษา  เป็นศูนย์ข้อมูล  รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ  

             จากสภาพปัญหาในการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ผ่านมาพบว่าจำนวนคนพิการในวัยเรียนมีเป็นจำนวนมากมีความยากลำบากในการเดินทางมารับบริการ  เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล  มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการเดินทาง   ฐานะความเป็นอยู่ยากจนและสภาพความพิการส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กพิการ   นอกจากนี้บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษมีจำนวนไม่เพียงพอ  ทำให้การบริการไม่ทั่วถึง  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  จึงได้เสนอจัดตั้งหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  หน่วยบริการเขาค้อขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เพื่อให้เด็กพิการในชุมชนและเขตบริการใกล้เคียง  คือ  ตำบลริมสีม่วง ตำบลหนองแม่นา  ตำบลสะเดาพง  ตำบลเขาค้อ  ตำบลทุ่งสมอ  ตำบลแคมป์สน และตำบล   เข็กน้อย  ให้ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม สามารถเข้าถึงการรับบริการทางการศึกษาจากศูนย์การศึกษาพิเศษได้สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  โดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครอบครัว  ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ


สถานที่ตั้ง
            หน่วยบริการเขาค้อ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ตั้ง บ้านกนกงาม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดบริหารงานการศึกษาพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๕ ๖๒๖ ๔๙๔๙ เนื้อที่ ประมาณ 1 งาน เขตพื้นที่บริการ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์