หน่วยบริการหล่มสัก
ข้อมูลทั่วไป

heart  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์    heart
หน่วยบริการหล่มสัก
 

สถานที่ตั้ง

            ตั้งอยู่ภายใน   โรงเรียนบ้านน้ำก้อแกเครือ (ยุบเลิก)
                                   เลขที่ 91/2  หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไขว่  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  67110ครูประจำหน่วยบริการ

           1. นางสาวนริศรา          ภิญโญฤทธิ์           หัวหน้าหน่วยบริการหล่มสัก
           2. นายปัถย์                 ชัยชญานนท์          ครูประจำหน่วยบริการ
           3. นางสาวธัญญารัตน์    สารี                      พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
           4. นายศุภกร                ธนมาลาพงศ์          พี่เลี้ยงเด็กพิการข้อมูลนักเรียน

          ตารางที่ 1  ผู้เรียนรับบริการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  หน่วยบริการหล่มสัก ดังนี้

ระดับชั้นเตรียมความพร้อม โดยแยกประเภทการรับบริการ

เพศ

รวม

ชาย (คน)

หญิง (คน)

  รับบริการที่บ้าน

11

9

20

  รับบริหารที่หน่วยบริการ

12

6

18

รวมทั้งหมด

23

15

38

           
          ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการหล่มสัก โดยแบ่งประเภทความพิการ ดังนี้
 

ประเภทความพิการ

เพศ

รวม

ชาย (คน)

หญิง (คน)

  บกพร่องทางการเห็น

-

-

-

  บกพร่องทางการได้ยิน

-

-

-

  บกพร่องทางสติปัญญา

7

6

13

  บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

3

2

5

  บกพร่องทางการเรียนรู้

-

-

-

  บกพร่องทางการพูดและภาษา

-

-

-

  บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์

-

-

-

  บุคคลออทิสติก

6

2

8

  พิการซ้อน

7

5

12

รวม

23

15

38


ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน


รับชม VTR หน่วยบริการหล่มสัก

กดลิงค์  https://youtu.be/TpSRIRuHeb0

 

สามารถติดตามได้ที่ FACEBOOK
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  หน่วยบริการหล่มสัก


https://www.facebook.com/profile.php?id=100085420122748