หน่วยบริการหล่มเก่า
หน่วยบริการหล่มเก่า

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยบริการหล่มเก่า


********************

 
สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ภายใน โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

 


ครูประจำหน่วยบริการ

           1. นางสาวดาริน              รื่นชด               หัวหน้าหน่วยบริการ
           2. นางสาวพรรณนารา      บัวพันธ์             ครูประจำหน่วย
           3. นางสาวปิ่นประภา        เมฆสนั่น            พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

ข้อมูลนักเรียน

         ตารางที่ 1  ผู้เรียนรับบริการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  หน่วยบริการหล่มเก่า ดังนี้
 

ระดับชั้นเตรียมความพร้อม โดยแยกประเภทการรับบริการ

เพศ

รวม

ชาย (คน)

หญิง (คน)

  รับบริการที่บ้าน

1

3

4

  รับบริการที่หน่วยบริการ

12

6

18

รวมทั้งหมด

13

9

22

 
         ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  หน่วยบริการหล่มเก่า โดยแบ่งประเภทความพิการ ดังนี้
 

ประเภทความพิการ

เพศ

รวม

ชาย (คน)

หญิง (คน)

  บกพร่องทางการเห็น

1

-

1

  บกพร่องทางการได้ยิน

-

1

1

  บกพร่องทางสติปัญญา

3

5

8

  บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

2

2

4

  บกพร่องทางการเรียนรู้

-

-

-

  บกพร่องทางการพูดและภาษา

-

-

-

  บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์

-

-

-

  บุคคลออทิสติก

3

2

5

  พิการซ้อน

3

-

3

รวม

12

10

22

 


รับชม VTR หน่วยบริการหล่มเก่า

สามารถติดตามได้ที่ FACEBOOK
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยบริการหล่มเก่า


https://web.facebook.com/profile.php?id=100088191728915