หน่วยบริการชนแดน
หน่วยบริการชนแดน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยบริการชนแดน


*************
สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ภายใน  โรงเรียนบ้านดงขุย (ดงขุยวิทยาคาร)
                    หมู่ที่ 2 ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  67190


     
ครูประจำหน่วยบริการชนแดน
         1. นางสาวจุฑามาศ     โพระสะ                หัวหน้าหน่วยบริการ
         2. นางสาวพัชราพร      ตันติ                     พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ข้อมูลนักเรียน
          ตารางที่ 1  ผู้เรียนรับบริการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  หน่วยบริการชนแดน ดังนี้
 

ระดับชั้นเตรียมความพร้อม โดยแยกประเภทการรับบริการ เพศ รวม
ชาย (คน) หญิง (คน)
รับบริการที่บ้าน 11 4 15
รับบริหารที่หน่วยบริการ 7 2 9
รวมทั้งหมด 18 6 24
 


          ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  หน่วยบริการชนแดน โดยแบ่งประเภทความพิการ ดังนี้
 

ประเภทความพิการ เพศ รวม
ชาย (คน) หญิง (คน)
   บกพร่องทางการเห็น 1 - 1
   บกพร่องทางการได้ยิน 1 - 1
   บกพร่องทางสติปัญญา 4 4 8
   บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 3 - 3
   บกพร่องทางการเรียนรู้ - - -
   บกพร่องทางการพูดและภาษา - - -
   บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ - - -
   บุคคลออทิสติก 3 - 3
   พิการซ้อน 4 1 5
รวม 16 5 21
 
สามารถติดตามได้ที่ FACEBOOK 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  หน่วยบริการชนแดน

https://web.facebook.com/profile.php?id=100088163598760