หน่วยบริการวังโป่ง
ข้อมูลทั่วไป

heart  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์    heart
หน่วยบริการวังโป่ง
ความเป็นมา
           เด็กพิการ  เป็นเด็กกลุ่มหนึ่งที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา  และต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรก  บนพื้นฐานความเท่าเทียมกับเด็กทั่วไปและได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับวัยและความพิการ  (สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, ๒๕๕๔)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  ๒๕๕๐  ได้กำหนดสิทธิทางการศึกษาไว้ใน มาตรา  ๔๙  วรรคสอง  ระบุว่า  "ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก  ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น”  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒   และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕   ได้กำหนดสิทธิทางการศึกษาไว้ในมาตรา  ๑๐  ความว่า  “การจัดการศึกษา  ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์สังคม  การสื่อสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการ  หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้   หรือไม่มีผู้ดูแล  หรือด้อยโอกาส  ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ”

           นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ. ๒๕๕๑   ได้กำหนดเกี่ยวกับสิทธิทางการศึกษาไว้ใน  มาตรา  ๕  ความว่า  คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี้   ๑) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี  สิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา   ๒) เลือกบริการทางการศึกษาสถานศึกษา  ระบบ  และรูปแบบการศึกษา  โดยคำนึงถึงความสามารถ  ความสนใจ  ความถนัด  และความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคลนั้น  ๓) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน  และประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   มีบทบาทหน้าที่ในการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ   โดยเฉพาะมีศูนย์การศึกษาพิเศษทุกจังหวัดทั่วประเทศ   ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  (Early Intervention : EI)  และเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   โรงเรียนอนุบาล  โรงเรียนเรียนร่วม   โรงเรียนเฉพาะความพิการ   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบการเปลี่ยนผ่านสำหรับคนพิการ  (Transition)   ส่งเสริม  สนับสนุนและประสานงานการจัดการเรียนร่วม  จัดระบบสนับสนุนการเรียนการสอน  การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (Individualized  Education  Program : IEP)  สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  รวมถึงการจัดบุคลากร   พัฒนา  และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ  บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ   ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน  (Community Based Rehabilitation : CBR)  ด้วยกระบวนการทางการศึกษา   เป็นศูนย์ข้อมูล  รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ 

            จากสภาพปัญหาในการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ   ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ผ่านมาพบว่าจำนวนคนพิการในวัยเรียน   มีเป็นจำนวนมากมีความยากลำบากในการเดินทางมารับบริการ  เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล   มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการเดินทาง   ฐานะความเป็นอยู่ยากจนและสภาพความพิการส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กพิการ   นอกจากนี้บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษมีจำนวนไม่เพียงพอ   ทำให้การบริการไม่ทั่วถึง   ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์   จึงได้จัดตั้งหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์   หน่วยบริการวังโป่งขึ้น    เพื่อให้เด็กพิการในชุมชนและเขตบริการใกล้เคียงได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม   สามารถเข้าถึงการรับบริการทางการศึกษาจากศูนย์การศึกษาพิเศษได้สะดวก  รวดเร็ว  คล่องตัว  อย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพ   โดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ   ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์   รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครอบครัว  ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ


สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่  อาคารห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลด้ายดง  
             หมู่ที่  6  ตำบลท้ายดง   อำเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67240
             สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   
             เบอร์โทรศัพท์   0  5671  3447
             เนื้อที่  ประมาณ  4  ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ  อำเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์