ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
คำร้องขอย้าย/ลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.74 KB 262
แบบรับรองการไม่มีตัวตน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.51 KB 306
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.08 KB 245
บันทึกข้อความการไปราชการและประมาณขอเบิก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.52 KB 262
แบบสัญญายืม Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 235
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.25 KB 260
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.37 KB 231
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.77 KB 229
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.01 KB 236
สวัสดิการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.59 KB 235
หนังสือขอรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.01 KB 247
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบใบลาพักผ่อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 385.28 KB 270
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.12 KB 279
กลุ่มบริหารทั่วไป
ขออนุญาตเปลี่ยนผู้ตรวจเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.36 KB 262
ขออนุญาตเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.47 KB 281