ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
คำร้องขอย้าย/ลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.29 KB 337
แบบรับรองการไม่มีตัวตน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.51 KB 428
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบสัญญายืม Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 302
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.25 KB 328
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.37 KB 298
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.77 KB 297
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.01 KB 299
สวัสดิการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.59 KB 300
หนังสือขอรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.01 KB 324
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบใบลาพักผ่อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.35 KB 345
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.85 KB 354
กลุ่มบริหารทั่วไป
บันทึกการเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.48 KB 66