ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
คำร้องขอย้าย/ลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.29 KB 299
แบบรับรองการไม่มีตัวตน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.51 KB 383
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบสัญญายืม Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 266
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.25 KB 292
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.37 KB 257
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.77 KB 258
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.01 KB 264
สวัสดิการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.59 KB 265
หนังสือขอรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.01 KB 280
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบใบลาพักผ่อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.35 KB 305
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.85 KB 314
กลุ่มบริหารทั่วไป
ขออนุญาตเปลี่ยนผู้ตรวจเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.36 KB 314
บันทึกการเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.48 KB 18