คณะผู้บริหาร

นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวนันทิยา มูลเที่ยง
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวชมพู ภูสีนวน
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์