ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER
( จำนวน 26 รูป / ดู 139 ครั้ง )
กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชน
( จำนวน 55 รูป / ดู 212 ครั้ง )
การติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
( จำนวน 27 รูป / ดู 147 ครั้ง )
“สาดน้ำอย่างไทย ใส่ใจวัฒนธรรม” ประจำปี 2566
( จำนวน 50 รูป / ดู 209 ครั้ง )
การปรับปรุงคุณภาพน้ำในการอุปโภคสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
( จำนวน 6 รูป / ดู 62 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษารูปแบบวอลดอร์ฟ (Waldorf)
( จำนวน 40 รูป / ดู 253 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีต่อการจัดการศึกษา
( จำนวน 11 รูป / ดู 141 ครั้ง )
ร่วมพิธีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
( จำนวน 3 รูป / ดู 58 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566
( จำนวน 11 รูป / ดู 115 ครั้ง )
กิจกรรมการเผยแพร่งานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
( จำนวน 14 รูป / ดู 127 ครั้ง )