ภาพกิจกรรม
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
       วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู และสอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ เพื่อเข้าสู่สังคมให้ดียิ่งขึ้น โดยมี นางสาวพนารัตน์  วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานกรรมการ  นายประจวบ ลังกาวงค์  ผู้ทรงวุฒิ และนายพงษ์พิทักษ์  ศรีสุขคำ  พร้อมด้วยครูพี่เลี้ยง ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1. นางธนัญญา สวัสดี  2. นางสาวปุณยนุช  มาสีจันทร์  3. นางพันธิตรา  ทวิบุตร  4. นายสถิตย์  แพรลาย  5.นางสาวจุฑามาศ  โพระสะ ณ ห้องประชุมดอกแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2565,15:15   อ่าน 273 ครั้ง