ภาพกิจกรรม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งรองผ

     
       วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ด้านที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถ  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.บุรินทร์  สารีคำ  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประธานกรรมการ  และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ นางสาวพนารัตน์  วสุวัฒนศรี  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย และนางสาวอรนลิน จินะฝั้น  ผู้อำนวยการโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์      
       ในการนี้ นางสาวนันทิยา  มูลเที่ยง  รองผู้อำนวยการผู้ขอรับการประเมิน นำเสนอผลการปฏิบัติงานด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 รูปแบบการบรรยาย  ณ  ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม   


โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,14:46   อ่าน 54 ครั้ง