ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศึกษาในรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม

        วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศึกษาในรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม (Early Intervention : EI)”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีองค์ความรู้ มีทักษะเกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ผู้เรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมี ดร.บุรินทร์  สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม  ซึ่งมีคณะวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง หลักการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  การพัฒนาการของผู้เรียนและการประเมินพัฒนาการเพื่อจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  รวมถึงการออกแบบการผลิตสื่อการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน  เพื่อให้คณะครูนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป


โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2566,14:27   อ่าน 76 ครั้ง