ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีต่อการจัดการศึกษา
       วันที่ 31 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในระดับชั้นปฐมวัย ซึ่งเป็นโครงการของสาชาวิชาการปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะนำการจัดการเรียนการสอน วิธีการพัฒนานักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ นำไปปรับใช้ให้เต็มตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล  ณ  ห้องประชุมดอกแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2566,12:43   อ่าน 141 ครั้ง