ภาพกิจกรรม
การติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 20-21 เมษายน 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.บุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามี 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่มีผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2565 ให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมพร้อมในการรับการประเมินภายนอก พร้อมกับการสร้างความมั่นใจให้สถานศึกษาได้คุณภาพมาตรฐานต่อไป
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2566,12:11   อ่าน 147 ครั้ง