ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชน
วันที่ 26 - 27 เมษายน พ.ศ. 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด จากการจัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลคนพิการได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแล การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการอย่างถูกวิธี การมีความรู้และความสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้ สามารถคัดกรองพัฒนาคนพิการเบื้องต้น และสามารถจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับพัฒนาการคนพิการเป็นรายบุคคลได้
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2566,10:01   อ่าน 212 ครั้ง