ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ธารน้ำใจ...จากผู้ใหญ่ใจดี รับผ้าห่ม
ธารน้ำใจ...จากผู้ใหญ่ใจดี จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด
ผู้อำนวยการ ครู นักสหวิชาชีพ เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหล่มเก่า
ประชุมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ผู้อำนวยการ และคณะครู นักสหวิชาชีพ เข้ารายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ กับนายอำเภอเขาค้อ และ ผอ.โรงเรียนเหล่าหญ้า อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอน
เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2564
กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมประสบการณ์
ประชาสัมพันธ์สื่อการสอนออนไลน์ สำหรับพัฒนาน้องคนพิเศษ
กิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับน้องคนพิเศษ
ข่าวสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๓ อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศ บุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
งานแผนและงบประมาณ
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 30 ก.ย. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565 15 ก.ย. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 10 ส.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 08 ก.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 09 มิ.ย. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 07 พ.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 11 เม.ย. 65
รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 10 มี.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม2565 10 ก.พ. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม2564 11 ม.ค. 65
งานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR (สมศ.)
เผยแพร่ประกาศมาตรฐานการศึกษา และเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self Assessment Report : SAR)ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษาและประกาศกำหนดค่าเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2564
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เอกสารและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานผลการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มฯ
COVID-19 เพชรบูรณ์
คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้บริหาร

ดร.บุรินทร์ สารีคำ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เอกสารภายใน
งานประชาสัมพันธ์ ศกศ.พช.
หนังสือน่ารู้