ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
วิดีโอ กิจกรรมของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
Happy Birthday คุณภัสส์พิชชา ณฐวัฒน์ฐากุล
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หน่วยบริการบึงสามพัน
การสนับสนุนเก้าอี้ล้อเข็น ประจำปี 2566
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หน่วยบริการหล่มสัก
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หน่วยบริการชนแดน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หน่วยบริการวังโป่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หน่วยบริการบึงสามพัน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หน่วยบริการหล่มสัก
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หน่วยบริการชนแดน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หน่วยบริการวังโป่ง
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและช่วยเหลือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวม ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและช่วยเหลือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวม
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอน
เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2564
กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมประสบการณ์
ประชาสัมพันธ์สื่อการสอนออนไลน์ สำหรับพัฒนาน้องคนพิเศษ
กิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับน้องคนพิเศษ
ข่าวสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๓ อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศ บุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
งานแผนและงบประมาณ
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม2565 12 ม.ค. 66
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 12 พ.ย. 65
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 08 ต.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 30 ก.ย. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565 15 ก.ย. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 10 ส.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 08 ก.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 09 มิ.ย. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 07 พ.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 11 เม.ย. 65
งานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR (สมศ.)
เผยแพร่ประกาศมาตรฐานการศึกษา และเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self Assessment Report : SAR)ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศมาตรฐานการศึกษาและประกาศกำหนดค่าเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2564
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เอกสารและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานผลการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มฯ
COVID-19 เพชรบูรณ์
คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้บริหาร

ดร.บุรินทร์ สารีคำ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เอกสารภายใน
งานประชาสัมพันธ์ ศกศ.พช.
หนังสือน่ารู้