ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสภากาแฟอำเภอเขาค้อ และร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาค้อ (อ่าน 44) 04 พ.ค. 66
อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER มาจัดการเรียนรู้ฯ (อ่าน 66) 04 พ.ค. 66
การปรับปรุงคุณภาพน้ำในการอุปโภคสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (อ่าน 55) 11 เม.ย. 66
สืบสานประเพณีสงกรานต์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 (อ่าน 58) 11 เม.ย. 66
วันจักรี (อ่าน 57) 07 เม.ย. 66
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษารูปแบบวอลดอร์ฟ (Woldorf) (อ่าน 71) 04 เม.ย. 66
อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ของศูนย์ฯ เพชรบูรณ์ ที่มีต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในระดับชั้นปฐมวัย (อ่าน 88) 02 เม.ย. 66
พิธีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (อ่าน 86) 02 เม.ย. 66
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566 (อ่าน 58) 02 เม.ย. 66
การเผยแพร่งานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม (อ่าน 53) 02 เม.ย. 66
อบรมเขียนแบบเสนอโครงการ งาน และกิจกรรม (อ่าน 56) 27 มี.ค. 66
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หน่วยบริการเมืองเพชรบูรณ์ (ท่าพล) (อ่าน 48) 27 มี.ค. 66
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 40) 27 มี.ค. 66
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หน่วยบริการเขาค้อ (อ่าน 43) 27 มี.ค. 66
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและช่วยเหลือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวม ณ โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด และ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ (อ่าน 41) 27 มี.ค. 66
ธารน้ำใจ...จากผู้ใหญ่ใจดี (อ่าน 41) 27 มี.ค. 66
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูยุคใหม่ใส่ใจเทคโนโลยี” ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 49) 27 มี.ค. 66
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและช่วยเหลือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวม ณ โรงเรียนบ้านวังรู และ โรงเรียนบ้านวังบาล (อ่าน 58) 27 มี.ค. 66
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หน่วยบริการบึงสามพัน (อ่าน 63) 14 มี.ค. 66
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หน่วยบริการหล่มสัก (อ่าน 61) 14 มี.ค. 66
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หน่วยบริการชนแดน (อ่าน 59) 14 มี.ค. 66
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หน่วยบริการวังโป่ง (อ่าน 56) 14 มี.ค. 66
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและช่วยเหลือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวม ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ (อ่าน 55) 14 มี.ค. 66
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและช่วยเหลือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวม (อ่าน 67) 14 มี.ค. 66
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 66) 07 มี.ค. 66
อบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงชั้นต้น การฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟในสถานศึกษา (อ่าน 96) 02 มี.ค. 66
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (อ่าน 78) 22 ก.พ. 66
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "กิจกรรมพาครูพร้อม" (อ่าน 110) 15 ก.พ. 66
กิจกรรม Big cleaning day (อ่าน 86) 11 ก.พ. 66
ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 2/2566 ประจำดือนกุมภาพันธ์ 2566 (อ่าน 85) 11 ก.พ. 66