ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 59) 22 ส.ค. 65
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 81) 12 ส.ค. 65
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 94) 12 ส.ค. 65
กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2565 (อ่าน 78) 11 ส.ค. 65
รอบรู้เรื่องกัญชา กัญชง (อ่าน 76) 01 ส.ค. 65
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 101) 29 ก.ค. 65
บันทึกข้อตกลง MOU (อ่าน 56) 29 ก.ค. 65
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ปีที่ ๒ (อ่าน 86) 08 ก.ค. 65
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเช้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 68) 08 ก.ค. 65
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและจัดเก็บข้อมูล ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ่าน 61) 08 ก.ค. 65
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา สร้างห้องน้ำเพื่อน้องคนพิเศษ หน่วยบริการศรีเทพ (อ่าน 60) 08 ก.ค. 65
โครงการเสริมความเข้มแข็งองค์กรและการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองประจำจังหวัด (อ่าน 69) 08 ก.ค. 65
มาตรการเผ้าระวังการใช้ กัญชา หรือ กัญชง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (อ่าน 62) 30 มิ.ย. 65
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ (อ่าน 78) 25 มิ.ย. 65
ต้อนรับ นายศุภชัย ศรีหล้า ประธานคณะทำงานติดตามแผนงานงบประมาณ รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และคณะ (อ่าน 97) 10 มิ.ย. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (อ่าน 86) 02 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (อ่าน 203) 18 พ.ค. 65
แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา (อ่าน 121) 18 พ.ค. 65
การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทุนคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 158) 12 พ.ค. 65
แนวทางเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ตามมาตรการเปิดเรียน On-site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 119) 12 พ.ค. 65
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 110) 11 พ.ค. 65
กำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 114) 09 พ.ค. 65
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้อำนวยการ (อ่าน 129) 18 เม.ย. 65
ประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษฯ (อ่าน 146) 11 เม.ย. 65
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาฯ (อ่าน 125) 11 เม.ย. 65
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาฯ (อ่าน 128) 11 เม.ย. 65
กิจกรรมอบรมพัฒนางานวัดและประเมินผลสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (อ่าน 209) 18 ก.พ. 65
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2565 (อ่าน 196) 18 ก.พ. 65
ยินดีต้อนรับท่าน ดร.สมเกียรติ ชอบผล ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ฯ (อ่าน 200) 04 ก.พ. 65
โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล กิจกรรม “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การนิเทศ กำกับ ติดตาม” (อ่าน 296) 28 ม.ค. 65