งานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 176) 08 ก.ค. 65
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR (สมศ.) (อ่าน 161) 08 ก.ค. 65
เผยแพร่ประกาศมาตรฐานการศึกษา และเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 219) 11 พ.ค. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self Assessment Report : SAR)ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 427) 02 พ.ย. 64
ประกาศมาตรฐานการศึกษาและประกาศกำหนดค่าเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 685) 29 ก.ค. 64
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 508) 26 ส.ค. 63
รางงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 928) 13 ส.ค. 62