งานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 84) 08 ก.ค. 65
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR (สมศ.) (อ่าน 71) 08 ก.ค. 65
เผยแพร่ประกาศมาตรฐานการศึกษา และเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 118) 11 พ.ค. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self Assessment Report : SAR)ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 326) 02 พ.ย. 64
ประกาศมาตรฐานการศึกษาและประกาศกำหนดค่าเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 570) 29 ก.ค. 64
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 416) 26 ส.ค. 63
รางงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 854) 13 ส.ค. 62