งานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 352) 08 ก.ค. 65
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR (สมศ.) (อ่าน 275) 08 ก.ค. 65
เผยแพร่ประกาศมาตรฐานการศึกษา และเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 341) 11 พ.ค. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self Assessment Report : SAR)ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 591) 02 พ.ย. 64
ประกาศมาตรฐานการศึกษาและประกาศกำหนดค่าเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 820) 29 ก.ค. 64
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 631) 26 ส.ค. 63
รางงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 1029) 13 ส.ค. 62