COVID-19 เพชรบูรณ์
คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 989) 01 ก.ค. 64