ข้าราชการครู

ดร.บุรินทร์ สารีคำ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวนันทิยา มูลเที่ยง
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวชมพู ภูสีนวน
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวรัตติกร แข็งพิลา
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางดวงพร สมบูรณ์
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวจิราภา ชมภู
ครูผู้ช่วย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายพงษ์พิทักษ์ ศรีสุขคำ
ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวฤทัยรัตน์ โตไพร
ครู คศ.1 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นางสาวพรสวรรค์ จันทร์กระจ่าง
ครู คศ.1

นางศิริพร จันทร์แสง
ครู คศ.1

นางสาววาสนา เพ็งพล
ครู คศ.1

นางสุรีรัตน์ อิ่มจันทร์
ครู คศ.1

นายปัถย์ ชัยชญานนท์
ครู คศ.1

นางแน่งน้อย ศันติกุล
ครู คศ.1

นางสาวนฤมล กองตัน
ครู คศ.1

นางสาววิภาดา คลังสิน
ครูผู้ช่วย

นายณัฐพงษ์ อ่องยิ่ง
ครู คศ.1

นายสุขุม บุญเรือง
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรี กำพล ไชยสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวนริศรา ภิญโญฤทธิ์
ครู คศ.1

นางวิชุดา ส่าเหล่วา
ครู คศ.1

นางสาววรวลัญช์ นิลภูศรี
ครู คศ.1

นางสุพัตรา จอมคำ
ครู คศ.1

นางสาวดาริน รื่นชด
ครู คศ.1

นางสาวชุติปภา นันตะวงค์
ครู คศ.1

นางสาวพรทิภา พรมสุวรรณ
ครู คศ.1

นายธนเดช ศักดิ์สุวรรณ
ครู คศ.1

นายเกษมสันติ์ จันทร์แสง
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ โพระสะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปุณยนุช มาสีจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางพันธิตรา ทวิบุตร
ครูผู้ช่วย

นางธนัญญา สวัสดี
ครูผู้ช่วย

นายสถิตย์ แพรลาย
ครูผู้ช่วย

นายกานต์ชนก สุพรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปภิลณัช นิลมาก
ครูผู้ช่วย