พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำหน่วยบริการ

นางสายสุณีย์ อ้วนสะอาด
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการวังโป่ง)

นางสาวศกลรัตน์ กิตติ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการหนองไผ่)

นางสาวธัญญารัตน์ สารี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการหล่มสัก)

นางสาวเบญญาภา จันทร์พรมมา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการบึงสามพัน)

นางสาวพัชรีวรรณ ภูมิรินทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการศรีเทพ)

นางสุทาทิพย์ วันพุธ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการชนแดน)

นางสาวสุดารัตน์ จิตรมา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการวิเชียรบุรี)

นางสาวสายชล น้อยแก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการเมืองเพชรบูรณ์ (ท่าพล))

นายทินกร ขวัญเดิน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการน้ำหนาว)

นางสาวประภาภรณ์ วันทา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการเขาค้อ)

นางสาวปิ่นประภา เมฆสนั่น
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการหล่มเก่า)

นางสาวอัจฉราพร เพชรใส
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการเมืองเพชรบูรณ์ (ท่าพล))

นายศุภกร ธนมาลาพงศ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการหล่มสัก)

นางสาวสุภัตตรา เกษร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการหนองไผ่)