พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำหน่วยบริการ

นางสายสุณีย์ อ้วนสะอาด
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการวังโป่ง)

นางสาวศกลรัตน์ กิตติ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการหนองไผ่)

นางสาวธัญญารัตน์ สารี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการหล่มสัก)

นางสาวพัชรีวรรณ ภูมิรินทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการศรีเทพ)

นางสาวสุดารัตน์ จิตรมา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการวิเชียรบุรี)

นางสาวกฤษณา จันทร์กระจ่าง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการเมืองเพชรบูรณ์ (ท่าพล))

นางสาวสายชล น้อยแก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการเมืองเพชรบูรณ์ (ท่าพล))

นางสาวประภาภรณ์ วันทา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการเขาค้อ)

นางสาวปิ่นประภา เมฆสนั่น
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการหล่มเก่า)

นายศุภกร ธนมาลาพงศ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการหล่มสัก)

นางสาวสุภัตตรา เกษร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการหนองไผ่)

นางสาวเกษรินทร์ เกษม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อำเภอน้ำหนาว)

นางสาวอรญา เนธิบุตร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการบึงสามพัน)

นางสาวพัชราพร ตันติ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการชนแดน)

นางสาวแววมณี แก้วกาเหรียญ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการศรีเทพ)

นางสาวสุกัญญา ฮามสมพันธ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หน่วยบริการบึงสามพัน)