พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)

นายสมโภชน์ คำยัน
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)

นายดนัย สายเนตร์
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)

นายศราวุธ เบ้าสมบูรณ์
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)

นางสาวพัทยา พริ้งเพราะ
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)

นางสาวนิตยา เพชรสุก
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)

นางสาวกัลย์สุดา เหล็กคำ
พนักงานราชการ

นางสาวพรรณนารา บัวพันธ์
พนักงานราชการ