พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ศูนย์ฯ)

นางศิระกราน จันทร์ครุฑ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวอัจฉรา ชาลีชาติ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวไพฑูรย์ คำยันต์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวอาริสา คำนาค
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวรดาณัฐ สืบวงศ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาววัศมล บุญธรรม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายสุนทร สียาปัน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายนัด มาอินทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายจักรกฤษณ์ เพชรสุก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายพรชัย สอนจันทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ