จ้างเหมาบริการ

นางสาวนุชจรี บางทับ
คนครัว

นายณัฐนันท์ ทัศเศษ
คนงาน

นายชนธรรม กรรณลา
ยาม

นายอภิสิทธิ์ อินต่างใจ
นักการภารโรง